Radonmätning
Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon
radonmatning.nu
Radonmätning villa
Att mäta är enkelt! Beställ hem radonmätare via ett ackrediterat laboratorium, placera ut och returnera vid mätperiodens slut. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. 
Radonmätning lägenhet
Hyresvärden/fastighetsägaren är ansvarig att kontrollera radonhalten i inomhusluften. Radonhalter över det nationella rikt- och gränsvärdet 200 Bq/m3 utgör en hälsorisk och därför är det viktigt att fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter. 
Radonmätning arbetsplats
Radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.