Radonmätning

En radonmätning görs för att säkerställa att det finns radon i ett hus, en lokal eller byggnad. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft i rummet. Strålsäkerhetsmyndigheten har begränsat det högsta radoninnehållet i inomhusmiljön till 200 Bq/m3.

Radon är en gas som är osynlig, luktfri och färglös. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden eller lokalen är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från.

Radon kan orsaka cancer

Radon kan skada celler och orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Rökare är mer benägna att drabbas. Cirka 90% av de drabbade är rökare. I Sverige är radon den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radon regelbundet hemma och agera efter behov.

Radonmätning kan göras på flera sätt

Att mäta är det enda sättet att få reda på om det finns radon. Det finns flera sätt att mäta radon på i inomhusluften. Den vanligaste metoden är att använda en speciell mätlåda (radondosa). Radonmätningen bör pågå i minst två månader, helst tre, under eldningssäsongen. Eldningssäsongen varar från 1 oktober till 30 april. Det är enkelt att mäta radon själv. Mätdosor kan införskaffas via ackrediterade företag och mätlaboratorium.

Långtidsmätning

Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på. En långtidsmätning ska göras under perioden 1 oktober till 30 april, under minst två månader för att få fram ett årsmedelvärde och tillförlitligt resultat. Mätresultatet kan användas för myndighetsbeslut som till exempel behövs för att kunna ansöka om radonbidrag.

Korttidsmätning

En korttidsmätning bör endast göras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. Korttidsmätningen är endast rådgivande och kan inte användas för myndighetsbeslut. En korttidsmätning görs på liknande sätt som en långtidsmätning och ska pågå minst 7 dagar, helt 10.

Radonmätning i bostäder

För tillförlitligt resultat bör radonmätning i villa och radhus göras under eldningssäsongen från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader. Radonhalten i bostäder ska mätas i följande fall: 

  • Vid husköp 
  • Vid ombyggnation 
  • Vid byte av ventilations- eller värmesystem 
  • Vid husbygge 
  • Om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.

Radonmätning på arbetsplats
Radonhalten på arbetsplatser får inte överstiga referensvärdet 200 Bq / m3.

Radonmätning på arbetsplatser

Alla arbetsgivare har ett ansvar och måste vara medvetna och mäta radonnivåerna på en arbetsplats enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vid behov ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska radonhalter som är över referensvärdet 200 Bq/m3.